08
ก.ย.

จดทะเบียนซ้อน ว่าที่เจ้าบ่าว เจ้าสาว ไม่ควรมองข้าม ก่อนแต่งงาน

อ่าน 1983

เรื่องสำคัญที่คู่บ่าว-สาวไม่ควรมองข้าม เมื่อคิดจะ แต่งงาน คือการจดทะเบียนสมรส ควรตรวจสอบว่าคนรักของเรา

 

เรื่องสำคัญที่คู่บ่าว-สาวไม่ควรมองข้าม เมื่อคิดจะ แต่งงาน คือการจดทะเบียนสมรส ควรตรวจสอบว่าคนรักของเราเคยจดทะเบียนสมรสมาก่อนหรือเปล่า เพราะหากมีการจดทะเบียนสมรสซ้อน จะเกิดผลเสียตามมาในภายหลังที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสัมพันธ์อย่างแน่นอน

สมรสซ้อนถือเป็นความผิดทางอาญา
การสมรสซ้อนหมายถึง การที่บุคคลหนึ่งไป แต่งงาน จดทะเบียนสมรสกับอีกบุคคลหนึ่ง ทั้ง ๆ ที่ตนมีพันธะทางการสมรสกับอีกบุคคลหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า "คู่สมรส" อยู่แล้ว และการสมรสนั้นยังไม่สิ้นสุดลง สำหรับประเทศไทยการสมรสซ้อนเป็นความผิดทางอาญา

รายละเอียด "การจดทะเบียนสมรสซ้อน"

การสมรสที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขตาม ม.1452 การสมรสครั้งหลังย่อมเป็นโมฆะ คือเสียเปล่าตั้งแต่วันที่จดทะเบียนสมรสซ้อน ตาม ม.1495 ถ้าหากว่ามีการสมรสซ้อน แม้ว่าคู่สมรสคนแรกถึงแก่ความตาย หรือหย่าขาดจากกันแล้ว ก็ไม่มีผลทำให้คู่สมรสคนที่สองกลับกลายมาเป็นคู่สมรสที่ขอบด้วยกฎหมายได้ เช่น ชาย แต่งงาน จดทะเบียนสมรสกับภริยา 2 คน ต่อมาชายหย่ากับภริยาคนแรก การสมรสระหว่างชายกับภริยาคนที่สองยังคงเป็นโมฆะอยู่ดังเดิม หรือชายจดทะเบียนกับภริยา 2 คน ต่อมาภริยาคนแรกตาย การสมรสระหว่างชายกับภริยาคนที่สองยังคงเป็นโมฆะอยู่เช่นเดิม หากชาย แต่งงาน จดทะเบียนใหม่กับภริยาคนที่สาม การสมรสใหม่ดังกล่าวสมบูรณ์

การจดทะเบียนสมรสที่เป็นโมฆะ ผู้มีส่วนได้เสียคนใดคนหนึ่งจะกล่าวอ้างขึ้น จะด้วยวาจา หรือหนังสือก็ได้ หรือจะร้องขอเป็นคดีไม่มีข้อพิพาท ให้ศาลพิพากษาการสมรสเป็นโมฆะก็ได้ หรือเสนอคดีต่อศาลเป็นคดีมีข้อพิพาท ฟ้องบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นจำเลยก็ได้

ชายหรือหญิงที่ทำ การแต่งงาน อันจะถือว่ามีส่วนได้เสียนั้น จะต้องทำการสมรสโดยสุจริต หากไม่สุจริต ไม่ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสีย เช่น สามี แต่งงาน จดทะเบียนสมรสกับภริยา 2 คน ภริยาคนที่สองสมรสโดยสุจริตไม่ทราบว่าสามีมีภริยาอยู่ก่อนแล้ว ดังนี้ ภริยาคนที่สองเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ส่วนสามีไม่สุจริต ไม่ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสีย สำหรับภริยาคนแรกกับบุตรเป็นผู้มีส่วนได้เสียเช่นกัน

การฟ้องคดีให้ศาลมีคำพิพากษาแสดงว่าการสมรสเป็นโมฆะไม่มีอายุความ จะฟ้องเมื่อใดก็ได้ แม้จะรู้อยู่แล้วว่าการสมรสเป็นโมฆะ แต่เพิกเฉยไม่ฟ้องคดี จนเวลาล่วงเลยมานานถึง 20 ปี จึงมาฟ้องก็ฟ้องได้ คดีไม่ขาดอายุความ และไม่ถือว่าเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตแต่อย่างใด

การสมรสที่เป็นโมฆะ ไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา ทรัพยสินที่ฝ่ายใดมีหรือได้มาไม่ว่าก่อนหรือหลังการสมรส รวมทั้งดอกผลคงเป็นของฝ่ายนั้น ส่วนทรัพย์สินที่ทำมาหาได้ ร่วมกันให้แบ่งกันคนละครึ่ง เว้นแต่ศาลจะเห็นสมควรสั่งเป็นประการอื่น

ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าการสมรสเป็นโมฆะให้ศาลแจ้งไปยังนายทะเบียน เพื่อบันทึกไว้ในทะเบียนสมรส การสมรสที่เป็นโมฆะไม่กระทบถึงสิทธิบุคคลภายนอกผู้กระทำการโดยสุจริต ซึ่งได้มาก่อนมีการบันทึกความเป็ฯโมฆะไว้ในทะเบียนสมรส

การสมรสซ้อนเป็นโมฆะไม่ทำให้ชายหรือหญิงผู้สมรส โดยสุจริตเสื่อมสิทธิ์ที่ได้มาเพราะการสมรส ก่อนที่ชายหรือหญิงนั้นรู้ถึงสาเหตุที่ทำให้การสมรสเป็นโมฆะ แต่การสมรสที่เป็ฯโมฆะไม่ทำให้คู่สมรสเกิดสิทธิรับมรดก ในฐานะทาบาทโดยธรรมของค่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สมรสฝ่ายใดสมรสโดยสุจริตมีสิทธิเรียกค่าทดแทนได้ และถ้าหากว่าต้องยากจนลง เพราะไม่มีรายได้พอจากทรัพย์สิน หรือจากการงานที่เคยทำอยู่ ฝ่ายนั้นมีสิทธิเรียกค่าเลี้ยงชีพได้ด้วย สิทธิเรียกร้องดังกล่าวมีอายุความ 2 ปี นับแต่วันที่รู้ถึงเหตุที่ทำให้การสมรสเป็นโมฆะ

ข้อตกลงระหว่างคู่สมรสว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรคนใดหรือฝ่ายใด หรือทั้งสองฝ่ายจะเป็ฯผู้ออกงเินค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรเป็นจำนวนเท่าใด ให้ทำหนังสือ หากตกลงกันไม่ได้ให้ศาลเป็นผู้ชี้ขาด สำหรับบุตรที่เกิดจากการสมรสที่เป็ฯโมฆะนั้เน ถือว่าเป็นบุตรชอบดวยกฎหมายของบิดามารดา ไม่ว่าการสมรสจะเป็นโมฆะเพราะเหตุใดก็ตาม

แสดงความคิดเห็น